Viễn thông Gia Việt

Kim thu sét CARITEC

-Nước sản xuất :Canada

-Bán kính bảo vệ từ 32m-131m

-Giá sản phẩm thay đổi tùy theo bán kính bảo vệ của kim

-Có thiết bị đi kèm

THÔNG TIN LIÊN QUAN

-PCS-ESE 1.300 :Bán kính bảo vệ 32m

-PCS-ESE 2.350 :Bán kính bảo vệ 45m

-PCS-ESE 3.350 :Bán kính bảo vệ 65m

-PCS-ESE 3.450 :Bán kính bảo vệ 85m

-PCS-ESE 3.550 :Bán kính bảo vệ 95m

-PCS-ESE 3.650 :Bán kính bảo vệ 107m

-PCS-ESE 3.750 :Bán kính bảo vệ 120m

-PCS-ESE 6.650 :Bán kính bảo vệ 131m

-PCS-ESE 6.750 Phân tán điện tích Thiết bị đếm sét LSR-II