Viễn thông Gia Việt

Activation Key Card IP Trunk : 4 kênh IP Trunk ( H232 / SIP )