Viễn thông Gia Việt

Activation Key Card máy nhánh SIP IP: 16 SIP Phone.